1 .VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým jeI. Základné údaje

Predávajúci:

TORBIA, s.r.o. so sídlom, Legionárska 6972, 911 01 ,Trenčín,
IČO: 36343129, DIČ: 2021965990, IČ DPH: SK2021965990,
zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.15518/R

Kontaktné údaje:
Tel.: +421 915 810 580
E-mail: eshop@vitanella.sk

Číslo účtu:
UniCredit Bank Slovakia : 1411192005/1111  IBAN:SK43 1111 0000 0014 1119 2005   BIC : UNCRSKBXXXX
                        Tatrabanka : 2926856661/1100  IBAN:SK98 1100 0000 0029 2685 6661   BIC : TATRSKBXXXX
(ďalej len “predávajúci”) a

kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 046 / 542 27 71
fax: 046 / 542 06 85
e-mail: tn@soi.sk

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:

TORBIA, s.r.o. so sídlom, Legionárska 6972, 911 01 Trenčín, E-mail: info@vitanella.sk

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na www stránkach predávajúceho, katalógoch, prospektoch a iných jeho tlačovinách sú záväznými údajmi.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

  • tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
  • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky
  • tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky zaobstaravacích nákladov tovaru.
Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.),
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite a bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote pätnástich kalendárnych dní.

Storno objednávky v dôsledku uplynutia času:
Objednávka, ktorá nebude záväzne potvrdená do pätnástich dní od jej odoslania kupujúcim, sa považuje za neplatnú. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho okamžite a bezodkladne potvrdená na základe objednávky kupujúceho. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na ktorejkoľvek internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

4. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e‐mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len “objednávka”).

2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické a/alebo emailové potvrdenie a/alebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”.

3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

1.Predávajúci je povinný: a.) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b.) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal povinnosti ustanovené v platných právných predpisoch SR,
c.) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom v písomnej alebo aj elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (údaje o vlastnostiach tovaru,návody na montáž, obsluhu , použite,údržbu,bezpečnostné upozornenia v slovenskom jazyku, záručný list, doklad o kúpe produktu).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote do štrnástich kalendárnych dní (Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho) odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

2. Spotrebiteľ v lehote štrnástich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má chyby, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný.

3. Spotrebiteľ:
a.) prevezme zakúpený alebo objednaný tovar,
b.) zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c.) potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

7. DODACIE PODMIENKY

1. Spôsoby dodania tovaru
Dodanie tovaru je možné nasledujúcimi spôsobmi:
– osobný odber – pri osobnom odbere tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho predávajúci predávajúci účtuje dohodnutú cenu za tovar uvedenú v cenníku,resp. na internetovej stránke.
– rozvoz vozidlom spoločnosti, alebo kuriérom Pri objednávke tovaru do 50,00 € s DPH je paušálna platba za doručenie 3,20 € s DPH, pri objednávke nad 50,00 € s DPH je dopravné a balné zdarma. Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky.

2. Cena a platenie.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnom znení formou:
a.) platbou bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený na faktúre ,alebo záväznej akceptácií objednávky. Číslo účtu: 
UniCredit Bank Slovakia : 1411192005/1111  IBAN:SK43 1111 0000 0014 1119 2005   BIC : UNCRSKBXXXX
                        Tatrabanka : 2926856661/1100  IBAN:SK98 1100 0000 0029 2685 6661   BIC : TATRSKBXXXX
b.) – v hotovosti, priamo kuriérovi
– v hotovosti, na prevádzke spoločnosti
Variabilný symbol je vaše číslo objednávky, alebo pri dohodnutej splatnosti fakturáciou, je uvedený variabilný symbol na faktúre

3. Predávajúci si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch (nepreberanie kupujúcim objednaného tovaru pri dodávke kurierom, nefunkčnosť platobných brán, neprítomnosť objednaného tovaru na sklade, apod.) neumožniť využiť jeden alebo viacero spôsobov platieb uvedených v ods. 1.

4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7. V prípade ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy po odovzdaní tovaru tretej osobe na prepravu tovaru predávajúci má nárok na náhradu nákladov od kupujúceho na objednanie a prepravu tovaru .

8. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného tovaru

9. Náklady spojené s vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

10.Ceny tovaru uvedené na www stránkach predávajúceho sú platné v okamihu objednania tovaru. Ceny uvedené v tlačenom cenníku predávajúceho sú platné do vydania nového cenníku.

11. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, alebo uhradením hotovosti v pokladni predávajúceho.

12. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

13. Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

14. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

15. K cene tovaru je pripočítaná cena prepravy tovaru, tak ako je vyššie uvedené v bode 5.1

16. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

17. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.

18. Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

19. Váha, rozmery a ostatné údaje o vlastnostiach tovarov obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú záväznými údajmi.

20. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

21. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je prevezme tovar osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

22. Kupujúci skontroluje zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, túto skutočnosť oznámi dopravcovi a za jeho prítomnosti skontroluje stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

23. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVAR

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci si uplatní reklamáciu bezodkladne u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Záručna doba na predávané výrobky je stanovená všeobecným právnym predpisom-Občianským zákonníkom platnom v čase predaja.

2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo inak.

4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

6. Kupujúci vykoná prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Po zistení chyby tovaru, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu spolu, záručným listom (ak bol vydaný), dokladom o kúpe tovaru.

7. Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ustanoveniami §18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonickým kontaktom.

8. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne predložiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a.) reklamovaný výrobok spotrebiteľ predložil na adresu: TORBIA, s.r.o. , Legionárska 6972, 911 01 Trenčín

b.) spolu s reklamovaným výrobkom bolo na vyššie uvedenú adresu predložený doklad o kúpe – pokladničný doklad (faktúra), záručný list, ak bol vydaný, meno a adresu spotrebiteľa, prípadne telefonický kontakt, presné popísanie chyby tovaru, prípadne ako došlo k chybe tovaru,/prípadne prístupové kódy, heslá.

9. Vzor reklamačného protokolu

10. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne predložiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a.) po dohovore prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonickým dohovorom kupujúceho predávajúcemu,

b.) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim,alebo treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomný doklad.

11. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar kupujúci predloží do sídla predávajúceho, alebo na mieste uvedeného v tomto reklamačnom poriadku /bod 8.a./. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom mieste podnikania v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa/ďalej len zákon/

12. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

13. Kupujúci je uplatňuje zodpovednosť za vady produktu u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

14. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru v písomnej forme , napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

15. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

16. Kupujúci si neuplatňuje záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený.

17. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a.) nepredložením dokladu o zaplatení (kópiu dokladu odporúčame kupujúcemu si zabezpečiť a ponechať si), dodacieho listu alebo záručného listu /ak bol vydaný/, príslušenstva ,

b.) uplynutím záručnej doby tovaru,

c.) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

d.) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

e.) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f.) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

g.) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h.) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, iným neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neoprávneným zásahom do výrobku.

18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a.) odovzdaním opraveného tovaru,
b.) výmenou tovaru,
c.) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d.) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e.) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f.) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

19. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

20. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, okrem výrobkov na ktorých je záručna doba vyznačená dobou spotreby ,resp. dobou použiteľnosti ,alebo dobou minimalnej trvanlivosti. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe nového dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

22. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a.) predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
b.) predávajúci chybný tovar vymení za nový, identický ako reklamovaný výrobok

24. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:
a.) zrušením kúpnopredajnej zmluvy ,alebo na žiadosť zákazníka výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b.) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

25. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt a odstránenie tej istej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát.

26. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt a odstránenie viac ako dvoch rôznych odstrániteľných chýb.

27. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako zákonom odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku podľa spotrebiteľa objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

28. Záruka sa nevzťahuje na neodbornú montáž, resp. nedodržanie postupu uvedenom v návode na montáž, udržbu a použitie.

10. AUTORSKÉ PRÁVA

Autorské práva sa riadia zákonom č. 121/2000 Zb. o autorských právach.

11. OSOBNÉ A PLATOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

1.1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti TORBIA, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov zákazníci nájdu následovne Tieto podmienky Ochrany súkromia užívateľov, upravujú pravidlá nakladania s osobnými údajmi, kontaktnými a e-mailovými adresami Užívateľov zo strany Prevádzkovateľa a pravidlá používania cookies Prevádzkovateľom.
Prevádzkovateľom pri spracuvávaní Vašich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov je spoločnosť TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín. IČO:36343129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 15518/R

2. Ochrana osobných údajov

2.1. Prevádzkovateľ je oprávnený od Užívateľov požadovať niektoré osobné údaje pre účely ich evidovania, vedenia ich užívateľských profilov a plnenia dohodnutých povinností Prevádzkovateľom. Odovzdanie týchto osobných údajov nie je povinné, bez neho však nemusia byť poskytnuté služby subjektu osobných údajov, ktorý ich Prevádzkovateľovi odmietne poskytnúť.

2.2 Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú nemožno identifikovať priamo, alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú , fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kutúrnu, alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

2.3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje vlastnými prostriedkami, pričom na ich ochranu používa mechanické, elektronické a organizačné prostriedky zabezpečenia (najmú obmedzenie vstupu do priestorov, v ktorých sa nachádzajú nosiče s osobnými údajmi, nastavenie prístupových správ k dátovým úložiskám, bezpečnostný software vritane antiviru, SSL protokol)

2.4. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek prostredníctvom e-mailu odoslaného z adresy, ktorú použil pri odoslaní Objednávky požiadať Prevádzkovateľa o informácie ohľadom účelu spracovávania jeho osobnch údajov, o ich rozsahu a o prípadných príjemcoch osbných údajov.

2.5 V prípade predaja tovaru a služieb on-line bude naša spoločnosť spracúvať vaše osobné údaje, uvedené v objednávke, pre účely plnenia kúpnej zmluvy, a to po dobu nevyhnutné potrebnú k jej plneniu, vybaveniu prípadných nárokov zákazníka z chybného plnenia a ďalej pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné na základe právnych predpisov.

2.6 Osobné údaje bude spoločnosť TORBIA, s.r.o. spracúvať automatizovane aj manuálne a bude ich odovzdávať ďalším osobám a to: zmluvným partnerom zabezpečujúcim plnenie kúpnej zmluvy, napr. zaistenie prevádzky internetového obchodu, spracúvanie platby za tovar, dopravu tovaru,orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori apod. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného vzťahu, v prípade, že zákazník s posktynutím osobných údajov pre tento účel nesúhlasí, nie je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť.

2.7 Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané výhradne v nasledujúcom rozsahu a počas nasledujúcej doby: údaje uvedené v rámci vytvárania užívateľského profilu v zadanom rozsahu (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, doručovacia adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailová adresa, telefónne číslo), počas trvania existenicie užívateľského účtu daného Užívateľa, alebo do doby vybavenia všetkých Objednávok Užívateľa, prípadne ak sa dotknutá osoba nebude registrovať, tak po dobu 5 rokov od objednania tovaru, alebo služieb, podľa toho, ktorá z týchto udalostí trvá dlhšie.

2.8  Predávajúci neprichádza do kontaktu s informáciami o platobných kartách ani s informáciami o prihlasovacích menách ani heslách ani kódoch zadávaných kupujúcim pri platbe za tovar. Za ochranu týchto údajov sú v plnom rozsahu zodpovední prevádzkovatelia platobných brán.

3. Právo dotknutej osoby

3.1 Dotknutá osoba má  právo prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, obmedzenie, prenosnosť, namietať spracovanie osobných údajov a právo na likvidáciu a ďalšie práva vyplývajúce z ustanovenia §19 a nasl. zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobnýchúdajov. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

3.2 Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
a) účele spracúvania osobných údajov
b) kategórii spracúvaných osobných údajov
c) identifikácií príjemcu alebo o kategórii príjemcu ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej 
     organizácii
d) dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať
    spracúvanie osobných údajov.
f) práve podať návrh na začatie konania podľa §100
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa §28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe
    informácie najmú o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pred dotknutú osobu.
Poskytnutý súhlas  možno kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese uvedenej v kontaktnej sekcii, písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti,

3.3 Prevádzkovateľ zhromažďuje a spravuje e-mailové addresy dotknutých osôb získané v súvislosti s registráciou dotknutých osôb ako aj vedením jeho užívateľských účtov. Takto získané e-mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresu elektronického kontaktu získanú v súvislosti s poskytnutím služby. Prevádzkovateľa. Dotknuté osoby berú na vedomie, že je na tieto e-mailové adresy Prevádzkovateľ oprávnený zasielať obchodné oznámenia, newslettery, týkajúce sa jeho vlastných služieb a tovarov ako aj dotazníky spokojnosti.

3.4 Prevdázkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných oznámení/newsletterov na ním zadanú e-mailovú adresu a to pri prevej registrácii na stránke a následne v každom jednotlivom obchodnom oznámení. Odmietnutie ďalšieho zasielania oznámení je pre dotknutú osobu bezplatné.

4. IP adresy, cookies a profilovanie

4.1 Prevádzkovateľ je oprvánený sledovať a uchovávať IP adresy dotknutých osôb, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na svoje stránky, IP adresy nie sú poskytnuté tretím osobám a na ich zabezpečenie používa Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia.

4.2 Prevdázkovateľ používa cookies na účely uľahčenia používania svojich stránok dotknutými osobami, prihlasovanie na stránku a na vyhodnocovanie návštevnosti stránky.

4.3 Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu právnych predpisov, nakošľko ich používanie nespôsobuje zhromažďovanie osobných údajov a ani ich  neposkytujeme tertím stranám. Každá dotknutá osoba tým, že prezerá našu internetovú stránku súhlasí s ich použivaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto  skutočnosti je upozornení aj pri návšteve stránky a svoj súhlas udeľuje tým, že ďalej prezerá stránku. Ak dotknutá osoba nsúhlasí s používaním súborov cookies, súbory cookies aktívne vymže alebo zablokuje. Dotknutá osoba ej oprávnená prijatie cookies odmietnuť. V tomto prípade bude stránku naďalej oprávnená navštevovať, avšak môže to znamenať zníženie komfortu užívania stránky.
4.4 Prevádzkovateľ je oprávnený používať profilovanie a behaviorálnu reklamu, nástroje google analytics a google awords s čím dotknutá osoba súhlasí.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ COOKIES
V súlade s §55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní coookies a upramiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám nastavenie využívania cookies nevyhovuje 
Čo sú cookies? Subory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia ( počítača alebo iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukaldajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá  pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame nepoškodzujú počítač.
Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Rozlišujeme krátkodobé tzv."session cookie", sú len dočasné a zostávajú uložené v prehliadači len do tej doby, než ho zavriete. Dlhodobé tzv "persistent cookie", zostávajú uložené v zariadení dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (doba ponechania cookie vo vašom zariadení závisí na nastvení samotnej cookie a nastavení vášho prehliadača)
Nevyhnutné cookies umožňujú: zapamätať si obsah vášho nákupného zoznamu, zapamätať si miesto, ku ktorému ste sa dostali v určitej postupnosti
Funkčné cookies umožňujú: zapamätať si vaše prihlasovacie údaje, zaistiť bezpečnosť pôsobenie celej stránky, podporu live chat
Výkonostné cookies umožňujú: poporu výkonnosti stránky znížením doby nahrávania stránok,ktoré navštívite, zvýšenie spokojnosti užívateľa
Používanie cookies: Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou TORBIA, s.r.o., vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich webových stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.
Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Pokiaľ nechcete, aby sme súbory cookies vo vašom prehliadači používali, môžete ho nastaviť tak, aby súvory cookie odmietal alebo aby vás informoval o pokuse umiestniť súbor cookie do vášho počítača vždy, keď sa o to webové stránky pokúsia. Ak nám nepovolíte použitie cookies, určité funkcie stránky nebudú fungovať tak, ako by mali. Nemohli by ste napríklad využívať možnosť tvorby nákupného zoznamu.. Inštrukcie na zmenu alebo vymazanie cookies nájdete vo voľbe "pomoc" každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr.počítač,smatphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vaším preferenciám cookies.
Prečo si ponechať nastavenie cookies? Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

12. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní vrátiť mu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej, alebo preddavok, ak sa spotrebiteľ a predávajúci nedohodnú inak.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov .Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU

1. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a.) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní,
b.) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)
c.) predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. nábytok na mieru)
d.) predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
e.) predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny),
f.) predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
g.) predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil, h. predaj novín, časopisov a periodickej tlače, i. lotérie a iné podobné hry.

2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa včas a riadne oboznámil s informačnými povinnosťami predávajúceho uvedenými v týchto obchodných podmienkach podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

3. Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou .Do odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúci uvedie identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný predložiť /zaslať/predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, originálu dokladu o zaplatení .V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a predloží/zašle/ predávajúcemu tovar, mohol byť primerane použitý, nachádza sa v obale tovar nepoškodzujúcom a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 14 dní odo dňa prevzatia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

4. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním a doručením tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

5. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru, náklady na doručenie tovaru.

13. ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI

Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e‐mailových správ.

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledujúcich zákonov a nariadení:
a.) Zákon č. 102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
b.) Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel),
c.) Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení platných noviel),
d.) Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel).

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

7. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3,zákona a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

8. Spotrebiteľ je prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5,zákona ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,zákona

9. Predávajúci dodržiava kódex správania, a spotrebiteľ sa môže s nimi oboznámiť na emailovú požiadavku od predávajúceho.,

10. Dĺžka trvania zmluvy-počas platnosti záručnej doby, podmienky vypovedania zmluvy sú vyššie uvedené.

11. Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť mimosúdnou cestou prostredníctvom vzajomnej dohody.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia výrobku.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese TORBIA, s.r.o. so sídlom, Legionárska 6972, 911 01 Trenčín,

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na adrese: Tlačivo na odstúpenie od zmluvy

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu

3. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky info@torbia.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).“

.Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“;

– „Náklady na vrátenie tovaru znášame my.“; -Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

5. Informácie uvedené v tomto poučení tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

6.Spotrebiteľ odoslaním objednávky a stačením tlačítka „objednať s povinnosťou platby“ výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

7. Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytuje spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. Potvrdenie obsahuje: – všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, zákona ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku.

8. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu odovzdal predávajúci.

10. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona.

11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.zákona.

2. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

3. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1.

5. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Povinnosti a oprávnenia spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

2. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

3. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona.

4. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona.

V Trenčíne dňa 1. 5. 2015

Odosielame expresne

Prijaté objednávky odosielame
do 24 hodín

Doručenie zdarma

Pri nákupe nad 50 €
je poštovné zdarma

Robíme to s radosťou

Naša práca nás baví a robíme
ju denne s úsmevom

Darček

Ku každej objednávke od nás
dostane darček zdarma